ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 281 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
21.) ประกาศรายชื่อ อนุมัติเทียบเกณฑ์การประกันคุณภาพขั้นต่่าของบัณฑิต มร.ชร.ด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (ENPPT) และภาษาอังกฤษก่อนส่าเร็จการศึกษา (EN-PET) ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2566 24 ตุลาคม 2566
22.) ประกาศ แจ้งนักศึกษารหัส 64 และ 65 เทียบโอน เข้ารับการทดสอบภาษาไทย (ก่อนสำเร็จการศึกษา) 24 ตุลาคม 2566
23.) เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 58 59 60 61 62 63 64 และ 65 (เทียบโอน) 28 กันยายน 2566
24.) เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาอังกฤษ ภาษาไทย แรกเข้าสำหรับนักศึกษารหัส 58 59 60 61 62 63 64 และ 65 28 กันยายน 2566
25.) เปิดลงทะเบียนทดสอบ TOEFL-ITP (Paper Based Test/PBT Level 1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 28 กันยายน 2566
26.) เปิดลงทะเบียนทดสอบ EN-CRRU CEFR TEST ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 28 กันยายน 2566
27.) Exam Registration Manual Language Competency Testing System Chiang Rai Rajabhat University 19 กันยายน 2566
28.) Manual for the Language Test Registration for Chiang Rai Rajabhat University 19 กันยายน 2566
29.) Manual for the Language Test Registration for Chiang Rai Rajabhat University 19 กันยายน 2566
30.) คู่มือการใช้งาน ระบบทดสอบทางภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 8 กันยายน 2566
31.) คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนทดสอบทางภาษาสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 8 กันยายน 2566
32.) ประกาศผลอนุมัติเทียบเกณฑ์ภาษาอังกฤษแรกเข้า (EN-PPT) และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EN-PET) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 10 สิงหาคม 2566
33.) เปิดลงทะเบียนสอบ EN-CRRU CEFR ประจำเดือน ตุลาคม 2566 10 สิงหาคม 2566
34.) เปิดลงทะเบียนสอบ TOEFL-ITP ประจำเดือน ตุลาคม 2566 10 สิงหาคม 2566
35.) เปิดสอบภาษาอังกฤษ-ภาษาไทยแรกเข้า ประจำเดือน สิงหาคม และ กันยายน 2566 14 กรกฎาคม 2566
36.) เปิดสอบภาษาอังกฤษ-ภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม และ กันยายน 2566 14 กรกฎาคม 2566
37.) ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยแรกเข้า สำหรับนักศึกษารหัส 66 (ครั้งแรกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมสอบ) 12 กรกฎาคม 2566
38.) ประกาศรายชื่ออนุมัติเทียบเกณฑ์การประกันคุณภาพขั้นต่ำด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (ENPPT) และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EN-PET) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 11 กรกฎาคม 2566
39.) ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติเทียบเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566 16 มิถุนายน 2566
40.) ขั้นตอนการขอเทียบเกณฑ์ภาษาอังกฤษแรกเข้า และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา โดยใช้ EDO Certificate เดือน มิถุนายน 2566 2 มิถุนายน 2566

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand