เกี่ยวกับหน่วยงาน สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ :: Language Institute and Global Affairs

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

          สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ. 2541 โดยมีชื่อหน่วยงานว่า “สถาบันภาษา” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2560 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ” และปี พ.ศ. 2564 เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ” ตามนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างของมหาวิทยาลัย 
          สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ จัดตั้งขึ้นตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งปรากฏในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2538 ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัย ให้บริการแก่สังคมปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงได้กำหนดภารกิจหลักในส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นนโยบายของสถาบันขึ้น 
          สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มีพันธกิจหลักด้านการทดสอบวัดระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา ด้านการต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ และด้านการบริหารจัดการองค์กร โดยมีการแบ่งส่วนการบริหารงานเป็น 3 ส่วน คือ 1) ฝ่ายบริหารทั่วไป 2) ฝ่ายพัฒนาทักษะด้านภาษา 3) ฝ่ายกิจการต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปรัชญา

พัฒนาสมรรถนะด้านภาษา เชื่อมสัมพันธ์สู่สากล

วิสัยทัศน์ 

สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสำหรับนักศึกษา บุคลากร และท้องถิ่น ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

พันธกิจ 

1) ทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษา และสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานสากล
2) สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ทางวิชาการด้านมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
3) สนับสนุนงานด้านการต่างประเทศ และเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
4) สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีและพัฒนาระบบกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมืออาชีพ

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand