ประกาศการทดสอบและการอบรม

ประกาศการทดสอบและการอบรม 10 รายการ

# ประกาศการทดสอบและการอบรม วันที่ลงประกาศ
1.) คู่มือการเข้าทำข้อสอบ Mock Test สถาบันภาษาฯ 14 ธันวาคม 2565
2.) [CRRU-CEFR] เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 2564 11 มิถุนายน 2564
3.) [CRRU-CEFR] เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 11 มิถุนายน 2564
4.) [EDO-CEFR] หลักเกณฑ์และเเนวปฏิบัติการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า - ก่อนสำเร็จการศึกษา โดยใช้วิชา GEN และ EDO ตามกรอบมาตรฐาน CEFR 19 มกราคม 2564
5.) [TH&EN-PPT] เกณฑ์การทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT และภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 3 กันยายน 2563
6.) [TH&EN-PET] เกณฑ์การทดสอบภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 3 กันยายน 2563
7.) [CRRU-THAI] เกณฑ์การทดสอบภาษาไทย CRRU-THAI LANGUAGE PROFICIENCY TEST (CRRU-THAI TEST) สำหรับชาวต่างประเทศ 20 สิงหาคม 2563
8.) [CRRU-CEFR] เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 8 กรกฎาคม 2563
9.) [CRRU-CEFR] เกณฑ์การเทียบคะแนน CRRU-CEFR TEST กับกรอบมาตรฐานอ้างอิงสากลของยุโรป 354/2561 17 กันยายน 2561
10.) [TOEFL] เกณฑ์การเทียบคะแนนข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL- ITP 8 กุมภาพันธ์ 2561

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand