ขอบเขตรับผิดชอบ สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ :: Language Institute and Global Affairs

ขอบเขตรับผิดชอบ

1) เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะด้านภาษา สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกทั่วไปที่สนใจ

2) เป็นศูนย์บริการวิชาการด้านการวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษ มาตรฐาน CEFR แก่ชุมชนและท้องถิ่น

3) เป็นศูนย์การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

4) นักศึกษามีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานสากล

5) เผยแพร่ผลงานวิจัยผลงานสร้างสรรค์ทางวิชาการ และสนับสนุนงานด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

6) เป็นศูนย์กลางการบริการนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างประเทศ และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติ

7) เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand