ติดต่อหน่วยงาน สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ :: Language Institute and Global Affairs

ติดต่อหน่วยงาน

ติดต่อสอบถาม

สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาคาร 39 เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์

0-5377-6000 ต่อ 1661
0-5377-6031

โทรสาร

0-5377-6031

Email

liga@crru.ac.th

liga_tt@crru.ac.th

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand