ประกาศผล ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET

ประกาศผล ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET 201 รายการ

# ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน ตุลาคม 2566 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ EN-PET 28 กันยายน 2566
2.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน กันยายน 2566 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ EN-PET 14 กันยายน 2566
3.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET เดือน สิงหาคม 2566 ประกาศผลสอบ EN-PET 14 กันยายน 2566
4.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET สำหรับนักศึกษารหัส 64 (ภาคปกติ) และ รหัส 65 (เทียบโอน) ประกาศผลสอบ EN-PET 7 สิงหาคม 2566
5.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET เดือน กรกฎาคม 2566 ประกาศผลสอบ EN-PET 7 สิงหาคม 2566
6.) วิทยาลัยการแพทย์ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET สำหรับนักศึกษารหัส 64 (ภาคปกติ) และ รหัส 65 (เทียบโอน) (ไม่มีค่าธรรมเนียม) ณ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา ชั้น 2 อาคาร 39 ประกาศรายชื่อ EN-PET 27 กรกฎาคม 2566
7.) คณะสาธารณสุข / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET สำหรับนักศึกษารหัส 64 (ภาคปกติ) และ รหัส 65 (เทียบโอน) (ไม่มีค่าธรรมเนียม) ณ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา ชั้น 2 อาคาร 39 ประกาศรายชื่อ EN-PET 27 กรกฎาคม 2566
8.) คณะสัมคมศาสตร์ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET สำหรับนักศึกษารหัส 64 (ภาคปกติ) และ รหัส 65 (เทียบโอน) (ไม่มีค่าธรรมเนียม) ณ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา ชั้น 2 อาคาร 39 ประกาศรายชื่อ EN-PET 27 กรกฎาคม 2566
9.) คณะบัญชี / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET สำหรับนักศึกษารหัส 64 (ภาคปกติ) และ รหัส 65 (เทียบโอน) (ไม่มีค่าธรรมเนียม) ณ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา ชั้น 2 อาคาร 39 ประกาศรายชื่อ EN-PET 27 กรกฎาคม 2566
10.) คณะวิทยาศาสตร์ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET สำหรับนักศึกษารหัส 64 (ภาคปกติ) และ รหัส 65 (เทียบโอน) (ไม่มีค่าธรรมเนียม) ณ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา ชั้น 2 อาคาร 39 ประกาศรายชื่อ EN-PET 27 กรกฎาคม 2566
11.) คณะนิติศาสตร์ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET สำหรับนักศึกษารหัส 64 (ภาคปกติ) และ รหัส 65 (เทียบโอน) (ไม่มีค่าธรรมเนียม) ณ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา ชั้น 2 อาคาร 39 ประกาศรายชื่อ EN-PET 27 กรกฎาคม 2566
12.) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET สำหรับนักศึกษารหัส 64 (ภาคปกติ) และ รหัส 65 (เทียบโอน) (ไม่มีค่าธรรมเนียม) ณ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา ชั้น 2 อาคาร 39 ประกาศรายชื่อ EN-PET 27 กรกฎาคม 2566
13.) คณะรัฐศาสตร์ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET สำหรับนักศึกษารหัส 64 (ภาคปกติ) และ รหัส 65 (เทียบโอน) (ไม่มีค่าธรรมเนียม) ณ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา ชั้น 2 อาคาร 39 ประกาศรายชื่อ EN-PET 27 กรกฎาคม 2566
14.) คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET สำหรับนักศึกษารหัส 64 (ภาคปกติ) และ รหัส 65 (เทียบโอน) (ไม่มีค่าธรรมเนียม) ณ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา ชั้น 2 อาคาร 39 ประกาศรายชื่อ EN-PET 27 กรกฎาคม 2566
15.) คณะเทคโนโลยีดิจิทัล / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET สำหรับนักศึกษารหัส 64 (ภาคปกติ) และ รหัส 65 (เทียบโอน) (ไม่มีค่าธรรมเนียม) ณ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา ชั้น 2 อาคาร 39 ประกาศรายชื่อ EN-PET 27 กรกฎาคม 2566
16.) คณะมนุษยศาสตร์ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET สำหรับนักศึกษารหัส 64 (ภาคปกติ) และ รหัส 65 (เทียบโอน) (ไม่มีค่าธรรมเนียม) ณ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา ชั้น 2 อาคาร 39 ประกาศรายชื่อ EN-PET 27 กรกฎาคม 2566
17.) คณะครุศาสตร์ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET สำหรับนักศึกษารหัส 64 (ภาคปกติ) และ รหัส 65 (เทียบโอน) (ไม่มีค่าธรรมเนียม) ณ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา ชั้น 2 อาคาร 39 ประกาศรายชื่อ EN-PET 27 กรกฎาคม 2566
18.) คณะวิทยาการจัดการ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET สำหรับนักศึกษารหัส 64 (ภาคปกติ) และ รหัส 65 (เทียบโอน) (ไม่มีค่าธรรมเนียม) ณ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา ชั้น 2 อาคาร 39 ประกาศรายชื่อ EN-PET 27 กรกฎาคม 2566
19.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประจำเดือน สิงหาคม 2566 รอบ 1 ประกาศรายชื่อ EN-PET 25 กรกฎาคม 2566
20.) ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET เดือน มิถุนายน 2566 ประกาศผลสอบ EN-PET 12 กรกฎาคม 2566

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand