ระบบทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา

สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สำหรับนักศึกษา - Student


เข้าสู่ระบบ - Login

สำหรับบุคลากร - Personnel


เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน - Login/Register

สำหรับบุคคลทั่วไป - Guest


เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน - Login/Register