ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 182 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
21.) เปิดลงทะเบียน CRRU CEFR TEST (Onsite) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565
22.) วารสารมังรายสาร ได้รับการประกาศผลการประเมินการปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 (2565-2567) โดยขึ้นจากวารสารในกลุ่ม TCI ฐาน 3 เป็น วารสาร ในกลุ่ม TCI ฐาน 1 4 กรกฎาคม 2565
23.) เปิดลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้แก่นักศึกษาและบุคลกรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 4 กรกฎาคม 2565
24.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2565 30 มิถุนายน 2565
25.) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 27 มิถุนายน 2565
26.) เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แรกเข้า & ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 10 มิถุนายน 2565
27.) เปิดลงทะเบียนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 10 มิถุนายน 2565
28.) เปิดลงทะเบียน CRRU CEFR TEST (Onsite) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 10 มิถุนายน 2565
29.) เปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมังรายสาร ฉบับที่ 2 ประจำปี 2565 7 มิถุนายน 2565
30.) เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แรกเข้า & ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 5 เมษายน 2565
31.) เปิดลงทะเบียนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 5 เมษายน 2565
32.) เปิดลงทะเบียน CRRU CEFR TEST (Onsite) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 5 เมษายน 2565
33.) ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติเทียบเกณฑ์การประกันคุณภาพขั้นต่ำของบัณฑิต EN-PPT, EN-PET ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 5 เมษายน 2565
34.) ขั้นตอนการลงทะเบียน​เพื่อนำ ​EDO ​Certificate​ of proficiancy​ ขออนุมัติ​เทียบเกณฑ์​การประกันคุณภาพการศึกษา​ขั้นต่ำของบัณฑิต​ มร.ชร. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 18 มีนาคม 2565
35.) เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แรกเข้า & ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำเดือน เมษายน 2565 18 มีนาคม 2565
36.) เปิดลงทะเบียนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำเดือน เมษายน 2565 21 มีนาคม 2565
37.) เปิดลงทะเบียน CRRU CEFR TEST (Onsite) ประจำเดือน เมษายน 2565 21 มีนาคม 2565
38.) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาต่างชาติ ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ "ราชภัฏสดุดี" 11 กุมภาพันธ์ 2565
39.) กำหนดการอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง ประจำปี 2565 New 23 กุมภาพันธ์ 2565
40.) กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ประจำปี 2565 New 9 กุมภาพันธ์ 2565

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand