ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 182 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
101.) กำหนดการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ประจำปี พ.ศ. 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564
102.) กำหนดการอบรมเสริมสร้างทักษะภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง ประจำปี พ.ศ.2564 5 กุมภาพันธ์ 2564
103.) กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม ENGLISH DISCOVERIES ONLINE (EDO) รอบที่ 2 23 ธันวาคม 2563
104.) กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม English Discoveries Online (EDO) 25 พฤศจิกายน 2563
105.) ประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส 61(ภาคปกติ) และ 62 (เทียบโอน) เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET 6 พฤศจิกายน 2563
106.) รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์ สอบรายวิชา GEN 2001 27 ตุลาคม 2563
107.) การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 61(ภาคปกติ) และ 62 (เทียบโอน) 27 ตุลาคม 2563
108.) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 19 ตุลาคม 2563
109.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา CRRU-CEFR TEST วันที่ 11 ตุลาคม 2563 6 ตุลาคม 2563
110.) กำหนดการทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษา CRRU-CEFR TEST ประจำปี 2564 2 ตุลาคม 2563
111.) กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2564 2 ตุลาคม 2563
112.) กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ภาษาไทยแรกเข้า ประจำปี 2564 2 ตุลาคม 2563
113.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา CRRU-CEFR TEST วันที่ 13 กันยายน 2563 6 ตุลาคม 2563
114.) รายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา CRRU-CEFR TEST 8 กรกฎาคม 2563
115.) การเข้าใช้งานโปรแกรม English discovery online สำหรับนักศึกษา มร.ชร. 5 กรกฎาคม 2563
116.) ประกาศการเทียบคะแนนและผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า&ก่อนจบ วันที่ 30 พ.ค.63 (ด้วยระบบออนไลน์) 3 กรกฎาคม 2563
117.) การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET (กรณีพิเศษ) 26 มิถุนายน 2563
118.) กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ & ภาษาไทย (แรกเข้า) ประจำปี 2563 2 ตุลาคม 2563
119.) กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ & ภาษาไทย (ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำปี 2563 2 ตุลาคม 2563
120.) บรรยายเรื่องการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET 22 มิถุนายน 2563

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand