ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 168 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
1.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เชิญชวนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2565 25 กรกฎาคม 2565
2.) เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จำนวน 40 ชั่วโมง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565
3.) เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ CEFR จำนวน 30 ชั่วโมง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565
4.) เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จำนวน 20 ชั่วโมง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565
5.) เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แรกเข้า & ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 清莱皇家大学语言学院和外事中心 泰语/英语入学考试,泰语/英语毕业考试 报名开始了 18 กรกฎาคม 2565
6.) เปิดลงทะเบียนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำเดือน สิงหาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565
7.) เปิดลงทะเบียน CRRU CEFR TEST (Onsite) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565
8.) วารสารมังรายสาร ได้รับการประกาศผลการประเมินการปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 (2565-2567) โดยขึ้นจากวารสารในกลุ่ม TCI ฐาน 3 เป็น วารสาร ในกลุ่ม TCI ฐาน 1 4 กรกฎาคม 2565
9.) เปิดลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้แก่นักศึกษาและบุคลกรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 4 กรกฎาคม 2565
10.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2565 30 มิถุนายน 2565
11.) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 27 มิถุนายน 2565
12.) เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แรกเข้า & ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 10 มิถุนายน 2565
13.) เปิดลงทะเบียนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 10 มิถุนายน 2565
14.) เปิดลงทะเบียน CRRU CEFR TEST (Onsite) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 10 มิถุนายน 2565
15.) เปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมังรายสาร ฉบับที่ 2 ประจำปี 2565 New 7 มิถุนายน 2565
16.) เปิดลงทะเบียนทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แรกเข้า & ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 5 เมษายน 2565
17.) เปิดลงทะเบียนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 5 เมษายน 2565
18.) เปิดลงทะเบียน CRRU CEFR TEST (Onsite) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 5 เมษายน 2565
19.) ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติเทียบเกณฑ์การประกันคุณภาพขั้นต่ำของบัณฑิต EN-PPT, EN-PET ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 5 เมษายน 2565
20.) ขั้นตอนการลงทะเบียน​เพื่อนำ ​EDO ​Certificate​ of proficiancy​ ขออนุมัติ​เทียบเกณฑ์​การประกันคุณภาพการศึกษา​ขั้นต่ำของบัณฑิต​ มร.ชร. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 18 มีนาคม 2565

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand