วารสารมังรายสาร ได้รับการประกาศผลการประเมินการปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 (2565-2567) โดยขึ้นจากวารสารในกลุ่ม TCI ฐาน 3 เป็น วารสาร ในกลุ่ม TCI ฐาน 1

4 กรกฎาคม 2565 By Administrator

“วารสารมังรายสาร” สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ ประทุมถิ่น เป็นบรรณาธิการ ที่พัฒนาและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน และได้รับการประกาศผลการประเมินการปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 (2565-2567) โดยขึ้นจากวารสารในกลุ่ม TCI ฐาน 3 เป็น วารสาร ในกลุ่ม TCI ฐาน 1 ซึ่งนับเป็นกลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วได้ปรับกลุ่มคุณภาพสูงขึ้น
ขอขอบพระคุณทีมบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาประเมินบทความวิชาการ บทความวิจัยเสมอตลอดมา

ที่มา : ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 (2565-2567) เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI บัดนี้ ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งเข้ามาเพื่อรับการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งหมด 194 วารสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand