เกณฑ์การทดสอบวัดระดับทางด้านภาษา CRRU-CEFR TEST

29 ตุลาคม 2562 By Administrator

ข้อสอบวัดระดับทางด้านภาษา CRRU-CEFR TEST สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ใช้เกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน CEFR โดยแบ่งข้อสอบออกเป็น 3 ตอน รวม 3 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การเขียน และการอ่าน
จำนวนข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ มี 120 ข้อ โดยแบ่ง 3 ทักษะดังนี้
     1. การฟัง จำนวน 40 ข้อ
     2. การเขียน จำนวน 42 ข้อ
     3. กาอ่าน จำนวน 38 ข้อ
ใช้ระยะเวลาในการทดสอบ 2 ชั่วโมง


เกณฑ์การเทียบผลคะแนนของข้อสอบวัดระดับทางด้านภาษา CRRU-CEFR TEST สามารถอ่านรายละเอียดได้ลิงค์ข้อมูลด้านล่างนี้

http://iilc.crru.ac.th/iilc/web/download/detail/03/276

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand